Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εγγραφές τρέχοντος κύκλου έως: 14/01/2021

Έναρξη Μαθημάτων: 15/01/2021

Κόστος: 390€

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services και το Kε.Δι.Βι.Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

το οποίο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να καταρτιστούν στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και παράλληλα να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων (για τους μη έχοντες διδακτική εμπειρία 150 ωρών), της μη τυπικής εκπαίδευσης, του ΕΟΠΠΕΠ.

Στόχος του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι και υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, θα είναι ικανοί να:

 • εκπαιδεύουν με καινοτόμο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο,
 • συντονίζουν τις ενέργειες της εκπαιδευομένης ομάδας,
 • σχεδιάζουν, εκτελούν και αξιολογούν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης,
 • να αναπτύσσουν θετικό συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης, το οποίο θα εγγυάται την επικοινωνία και τη συνεργασία,
 • συμμετάσχουν με επιτυχία, μετά την απαιτούμενη προετοιμασία, στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις και αναγνωρίζεται στον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

Ποιους αφορά

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Νομικούς
  • Ψυχολόγους
  • Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
  • Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
  • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς
 • Ειδικευμένους τεχνίτες
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

Μέθοδος

Η μέθοδος εκπαίδευσης  είναι αποκλειστικά η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία

Διάρκεια & Κόστος

Το πρόγραμμα είναι εννεάμηνο διάρκειας 450 ωρών

Το κόστος του προγράμματος είναι: 390€

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Θεματικές Ενότητες

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ιστορική Εξέλιξη – Eκπαιδευτική Πολιτική
 • Εκπαιδευόμενοι – Ομάδα Στόχος
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικοοικονομικό Πλαίσιο
 • Εκπαιδευτικό Υλικό – Εποπτικά Μέσα – Χώροι Μάθησης
 • Αξιολόγηση – Συνεχής Βελτίωση
 • Η Μικροδιδασκαλία
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Πιστοποίηση

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης» Γ.Π. 2082 23/10/2012 ΦΕΚ 2844, τ. Β, 2012 οι προβλεπόμενες εξεταστικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

 1. Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Η εξεταστική δοκιμασία διαρκεί μία ώρα και περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει και μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.
 2. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας: Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων. Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, συνοδεύεται από το σχέδιο μαθήματος του υποψηφίου. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

Οφέλη Πιστοποίησης

Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων:

Προηγείται σε τυχόν προσλήψεις προσωπικού σε δομές που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, τα προγράμματα voucher.

Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ

Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος