Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Έναρξη ΜαθημάτωνΕλεύθερη (με την εγγραφή)

Κόστος: 270€

Το ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και την MASTER ΑΕ υλοποιεί και ξεκινά κάθε μήνα το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

το οποίο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να καταρτιστούν στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και παράλληλα να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων (Ν. 4386/16 Άρθρο 67) για τους μη έχοντες διδακτική εμπειρία 150 ωρών (ένταξη στην κατηγορία ββ, άρθρου 67, Ν.3486/2016) της μη τυπικής εκπαίδευσης, του ΕΟΠΠΕΠ.

Το σεμινάριο προσφέρεται με την σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning (ασύγχρονη, σύγχρονη τηλεκατάρτιση) και καλύπτει όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης για την πιστοποίηση. Σας δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε με τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και να σχεδιάσετε, αλλά και να υλοποιήσετε μια μικροδιδασκαλία.

Στόχος του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι και υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, θα είναι ικανοί να:

 • εκπαιδεύουν με καινοτόμο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο,
 • συντονίζουν τις ενέργειες της εκπαιδευομένης ομάδας,
 • σχεδιάζουν, εκτελούν και αξιολογούν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης,
 • να αναπτύσσουν θετικό συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης, το οποίο θα εγγυάται την επικοινωνία και τη συνεργασία,
 • συμμετάσχουν με επιτυχία, μετά την απαιτούμενη προετοιμασία, στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις και αναγνωρίζεται στον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

Ποιους αφορά

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Νομικούς
  • Ψυχολόγους
  • Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
  • Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
  • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς
 • Ειδικευμένους τεχνίτες
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

Μέθοδος Εκπαίδευσης & Χρονικός Προγραμματισμός Ενοτήτων

Το πρόγραμμα προσφέρεται με την σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning (ασύγχρονη, σύγχρονη τηλεκατάρτιση)

Χρονικός Προγραμματισμός Ενοτήτων
Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση 140 ώρες Όλα τα κεφάλαια
Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση

  Διαμορφώνεται μηνιαίως ωρολόγιο πρόγραμμα είκοσι ωρών με απογευματινή παρακολούθηση 17:00-21:00 μ.μ.
20 ώρες
 • Ενεργητικές τεχνικές
 • Χαρακτηριστικά ομάδων & ευπαθών ομάδων
 • Διεργασία σε ομάδες
 • Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Tεχνική μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλίας

Διάρκεια & Κόστος

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 160 ωρών (περίπου δύο μήνες)

Το κόστος του προγράμματος είναι: 270€

Θεματικές Ενότητες

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
 • Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Η Εκπαιδευτική Οµάδα στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές-Εποπτικά Μέσα
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού Περιεχομένου – Διδακτικών Ενοτήτων σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό Υλικό-Τρόποι Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για Πλατφόρμες στην Εκπαίδευση/ Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Πιστοποίηση

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης» Γ.Π. 2082 23/10/2012 ΦΕΚ 2844, τ. Β, 2012 οι προβλεπόμενες εξεταστικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

 1. Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Η εξεταστική δοκιμασία διαρκεί μία ώρα και περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει και μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.
 2. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας: Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων. Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, συνοδεύεται από το σχέδιο μαθήματος του υποψηφίου. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

Οφέλη Πιστοποίησης

Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων:

Προηγείται σε τυχόν προσλήψεις προσωπικού σε δομές που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, τα προγράμματα voucher.

Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ

Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος