Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Κατάρτιση Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Κλαρκ)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (αρ. πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2000526) υλοποιεί το νέο ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο:

“Πρόγραμμα Κατάρτισης Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Κλαρκ)”

το οποίο οδηγεί στην λήψη άδειας άσκησης της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην “ειδικότητα 2” (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β3350/12-06-2024.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εργάζονται ήδη ή ενδιαφέρονται να λάβουν την πιστοποίηση/άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή μηχανημάτων έργων περονοφόρων ανυψωτικών τύπου Κλαρκ (συμπεριλαμβάνει τα ηλεκτροκίνητα) συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) KW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr

Μέθοδος & Ώρες Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 72 ωρών, παρέχεται με την μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 12 ωρών
 • Πρακτική Άσκηση διάρκειας 60 ωρών, η οποία διεξάγεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
 • α) Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό,
 • β) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
 • γ) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας
Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • α) αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
 • β) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),
 • γ) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,
 • δ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας,
 • ε) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),
 • στ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται: i) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, ii) η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.

Θεματικές Ενότητες

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος (θεωρίας & πρακτικής) είναι οι ακόλουθες:
 • Νομοθεσία
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Δομή και Λειτουργία Μ.Ε.
 • Τύποι Κίνησης
 • Σταθερότητα Μ.Ε.
 • Διαδικασίες Χειρισμού
 • Τακτικός Έλεγχος
 • Χειρισμός Φορτίου
 • Ειδικά Φορτία
 • Ασφαλής Οδήγηση
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Οδηγίες Χρήσης Μ.Ε.
 • Καθημερινή Λειτουργία
 • Κατανόηση Φορτίου
 • Επικίνδυνα σημεία
 • Εξοικείωση με το Μ.Ε..Επιβίβαση, Αποβίβαση και Στάθμευση
 • Ασκήσεις Οδήγησης και Στοίβαξης

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος (θεωρία, πρακτική και εξετάσεις πιστοποίησης), ο επιμορφούμενος θα λάβει άμεσα βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, και εντάσσεται στο Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα και έχουν δικαίωμα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ως χειριστές μηχανημάτων έργων.

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 & στο 2641026787 ή στείλτε μας το μήνυμά σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

  (Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')