Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Εργαζομένων στις Πράσινες δεξιότητες (ΝΕΟ)

(Σύντομα ξεκινούν οι αιτήσεις)

Το ΚΔΒΜ Προοπτική, σας ενημερώνει ότι σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα για συμμετοχή στη νέα δράση της ΔΥΠΑ “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” και θα αφορά 25.000 ωφελούμενους.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας ογδόντα (80) ωρών,
 2. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα γίνει με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlended learning) και θα περιλαμβάνει:

 • 12 ώρες δια ζώσης κατάρτισης
 • 48 ώρες εξ’ αποστάσεως σύγχρονη κατάρτιση
 • 20 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα είναι 400 €  (5€/ώρα κατάρτισης)

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να:

 • είστε μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
 • έχετε ηλικία άνω των 18 ετών
 • είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Το ΚΔΒΜ Προοπτική αναλαμβάνει να στηρίξει τους ωφελούμενους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, από την αίτηση έως και την υλοποίηση του προγράμματος.

Η αίτηση γίνεται με την χρήση κωδικών TAXISNet και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε είναι:

 1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο
 2. Απολυτήριο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
 3. ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (πρώτο όνομα του ωφελούμενου)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr προς ΔΥΠΑ με κείμενο:

α. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.
β. Δεν παρακολουθώ και δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.
γ. Δεν παρακολουθώ και δεν θα παρακολουθήσω κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλω την παρούσα αίτηση.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που προσφέρονται από το ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για παρακολούθηση θα είναι τα εξής:

 1. Στέλεχος για τον στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη
 2. Υπεύθυνος σχεδίων δράσης, επιχειρηματικών σχεδίων και διοίκησης επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
 3. Στέλεχος περιβαλλοντικής λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διακυβέρνησης
 4. Υπεύθυνος αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων και υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα
 5. Υπεύθυνος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για το μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος
 6. Στέλεχος γεωπληροφορικής και ψηφιακών γεωχωρικών τεχνολογιών στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος
 7. Υπεύθυνος αμπελουργίας: εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα
 8. Υπεύθυνος για έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις
 9. Στέλεχος πράσινης οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης
 10. Υπεύθυνος πράσινης πληροφορικής και πράσινων τεχνολογιών
 11. Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία
 12. Επιχειρηματικές δεξιότητες για εκμετάλλευση πράσινων ευκαιριών
 13. Ειδικός εφαρμογών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτηρίων
 14. Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων
 15. Υπηρεσίες διαμόρφωσης συντήρησης πρασίνου
 16. Τεχνικός προγραμματισμός Smart Buildings
 17. Εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων Smart Buildings

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2641024049 & 2641026787 ή στείλτε μας το μήνυμά σας στο mail: info@prooptiki.org.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

  (Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')