Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Voucher ανέργων στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες

Νέο Πρόγραμμα Voucher για Ανέργους άνω των 18 ετών σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

«Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Το ΚΔΒΜ Προοπτική, ως εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3292/81/14.06.2022 απόφαση του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α, σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν στις 27/07/2022 οι αιτήσεις ωφελουμένων της δράσης που αφορά σε 80.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στη Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας άνω των 18 ετών, στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών,
 2. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα γίνει με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlended learning), δηλ. με δια ζώσης (70 ώρες) και εξ αποστάσεως σύγχρονη (70 ώρες) και ασύγχρονη (60 ώρες) εκπαίδευση.

Ποιο είναι το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος;

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα είναι 1.000 €  (5€/ώρα κατάρτισης)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ανώτερου Τίτλου Σπουδών
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού Ξένης Γλώσσας και Πληροφορικής (αν υπάρχουν, είναι προαιρετικά)
 • Αριθμός ΙΒΑΝ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατ’ ελάχιστον απαιτείται Απολυτήριο Γυμνασίου), ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. έχει εγκρίνει για υλοποίηση στο ΚΔΒΜ Προοπτική τα εξής αντικείμενα:

Τομέας “Ψηφιακά”

 1. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 2. Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού
 3. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
 4. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 5. Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ
 6. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 7. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
 8. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
 9. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 10. Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 11. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 12. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων (Advanced)
 13. Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
 14. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 15. Γραμματεία Διοίκησης

Τομέας “Πράσινα”

 1. Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων
 2. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2641024049 & 2641026787 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

  (Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')