Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Εργαζομένων στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες

Το ΚΔΒΜ Προοπτική, ως εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3292/81/14.06.2022 απόφαση του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α, σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις ωφελουμένων της δράσης που αφορά σε 150.000 εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα, στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας ογδόντα (80) ωρών,
 2. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα γίνει με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlended learning) και θα περιλαμβάνει:

 • 12 ώρες δια ζώσης κατάρτισης
 • 48 ώρες εξ’ αποστάσεως σύγχρονη κατάρτιση
 • 20 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση

Ποιο είναι το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος;

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα είναι 400 €  (5€/ώρα κατάρτισης)

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να:

 • είστε μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
 • έχετε ηλικία άνω των 18 ετών
 • είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης & Απαραίτητα δικαιολογητικά

Το ΚΔΒΜ Προοπτική αναλαμβάνει να στηρίξει τους ωφελούμενους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, από την αίτηση έως και την υλοποίηση του προγράμματος.

Η αίτηση γίνεται με την χρήση κωδικών TAXISNet και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε είναι:

 1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο
 2. Απολυτήριο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
 3. ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (πρώτο όνομα του ωφελούμενου)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr προς ΔΥΠΑ με κείμενο:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης που προσφέρονται από το ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για παρακολούθηση θα είναι τα εξής:

 1. Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ (word, excel, internet)
 2. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 3. Digital Marketing and Online branding
 4. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 5. Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2641024049 & 2641026787 ή στείλτε μας το μήνυμά σας στο mail: info@prooptiki.org.