Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Όροι χρήσης

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχούσες αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά σε αυτούς (όπως ενημέρωση για υπηρεσίες, και προγράμματα κατάρτισης που διαθέτει την δεδομένη στιγμή ή μελλοντικά).

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στον δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/ χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλικία, φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, ειδίκευση, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη /χρήστη.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ να τα χρησιμοποιεί, εσωτερικά ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις που ενεργούν στο όνομά του και για λογαριασμό του, αποσκοπώντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή των πελατών/χρηστών. Σε ότι αφορά στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ επιφυλάσσεται του δικαιώματος δημοσιοποίησης της συνεργασίας μαζί τους για λόγους αμοιβαίας διαφήμισης (με κάθε πρόσφορο μέσο – π.χ. με ανάρτηση του λογοτύπου της συνεργαζόμενης εταιρείας στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ).

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ δεσμεύεται ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη /χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ή της  διόρθωσης) για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, στην διεύθυνση Δεσποτάτου Σμύρνης 18, στο Αγρίνιο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prooptiki.org .

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας prooptiki.org σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αυτοί ακολουθούν.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική ασφάλειας της επιχείρησης πατώντας εδώ.